logo banner
 
 
 
 
  streep  
 
 

Voorwaarden

Bepalingen
1. Een website is een geheel van internetpagina's voorzien van tekst en eventuele beelden, links, navigatiebalk en/of knoppen.

2. Onderhoud aan een website betekent het aanpassen van de door de opdrachtgever aangeleverde informatie of beelden in de bestaande website van de opdrachtgever volgens de overeengekomen module.

Algemeen
1. Alle offertes van Insitewebdesign zijn vrijblijvend en blijven 1 maand geldig vanaf de datum van de offerte.

2. Facturatie : Een factuur voor het ontwerpen en bouwen van een website zal worden opgemaakt op het ogenblik dat de site volgens Insitewebdesign klaar is voor uploaden naar het internet. Een factuur voor onderhoud aan een website wordt opgemaakt volgens de voorwaarden van de gekozen module.

3. De opdrachtgever erkent onderling e-mail of faxverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel in toepassing van artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Uitvoering
1. Insitewebdesign kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of beelden.

2. Insitewebdesign kan nooit aansprakelijk gesteld worden indien zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak. Mocht deze overmacht slechts van tijdelijke aard zijn zal Insitewebdesign alsnog trachten de overeenkomst tot een goed einde te brengen ten gunste van de opdrachtgever. Echter de geleverde prestaties tot op het ogenblik van de overmacht zullen wel gefactureerd worden.

Hosten van een website
1. De aanvraag van een domeinnaam en/of hosting bij een provider kan door Insitewebdesign verzorgd worden maar mag ook aangeleverd worden door de opdrachtgever zelf. De contracten en financiƫle verplichtingen met de provider zijn uitsluitend tussen de opdrachtgever en de provider. Bijgevolg kan in geval van storingen of pannes nooit regres uitgeoefend worden op Insitewebdesign.

2. De opdrachtgever staat zelf in voor de transfer van een website in geval van beƫindiging van de hostingovereenkomst bij een andere provider. In geval hiervoor bijstand wordt gevraagd aan Insitewebdesign zal hiervoor een op voorhand afgesproken bedrag worden aangerekend.

Onderhoudsmodules
1. Insitewebdesign biedt verschillende modules aan voor het onderhoud aan een website. Deze modules hebben uitsluitend betrekking op websites die werden ontworpen door Insite webdesign. De opdrachtgever kiest zelf welke module voor hem het meest van toepassing is.

2. De facturatie geschiedt steeds bij aanvang van de onderhoudsmodule en wordt jaarlijks stilzwijgend vernieuwd.
De opdrachtgever zal uiterlijk 3 maanden voor het vervallen van de onderhoudsmodule schriftelijk aangeven dat
de module niet wordt verdergezet. Zoniet gaat een nieuwe periode van 1 jaar in op de vervaldag.

Betalingen
1. Vanaf het ogenblik dat een contract wordt afgesloten tussen de opdrachtgever en Insitewebdesign voor het ontwerpen, bouwen en/of onderhouden van een website is de opdrachtgever betalingsplichtig. Alle facturen van Insitewebdesign zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum.

2. In geval van een onderhoudsmodule zal ook na elke intervalperiode een factuur verstuurd worden aan de opdrachtgever. Ook indien de opdrachtgever in de periode geen opdracht gaf voor wijzigingen. Hij betaalt dan immers voor de regelmatige controles die Insitewebdesign uitvoert.

3. Vanaf het ogenblik dat de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt is hij in gebreke, zonder dat daartoe een aanmanig of ingebrekestelling van Insitewebdesign nodig zou zijn. De opdrachtgever is vanaf dat ogenblik de wettelijke voorziene rente van 10 % per jaar verschuldigd met ingang van de vervaldag.

4. Indien Insitewebdesign beroep moet doen op derden voor het incasseren van het verschuldigde bedrag dan zullen deze kosten ten allen tijde ten laste komen van de opdrachtgever. In dergelijk geval behoudt Insitewebdesign zich het recht om de werkzaamheden aan de website per onmiddellijk te stoppen totdat de verschuldigde bedragen werden ontvangen.

5. Reclamaties op de geleverde of gefactureerde diensten dienen uiterlijk 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld. Indien dit niet binnen deze termijn gebeurt vervalt alle reclamatierecht.

6. De opdrachtgever wordt pas eigenaar of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde diensten vanaf het ogenblik dat aan alle verplichtingen ten overstaan van Insitewebdesign werden voldaan.

7. Bij niet-betaling van de openstaande factuur (facturen) is Insitewebdesign gemachtigd om de website van de klant van het web af te halen totdat het openstaande saldo werd bijgeschreven op de rekening van Insitewebdesign.

Aansprakelijkheid
1. Voor zover Insitewebdesign afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden waarop Insitewebdesign geen invloed kan uitoefenen kan zij ook op geen enkele manier aanprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook of boetes voortkomend uit deze relaties met Insitewebdesign of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Insitewebdesign.

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal Insitewebdesign slechts aansprakelijk zijn voor de vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere andere aansprakelijkheid van Insitewebdesign voor enige vorm van schade is uitgesloten, daaronder inbegrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

3. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden kan onderschept worden. Insitewebdesign kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. De opdrachtgever verplicht zich ertoe zichzelf hiertegen afdoende te verzekeren met afstand van verhaal jegens Insitewebdesign en vrijwaring van deze laatste in hoofdsom, interesten en kosten.

4. Insitewebdesign is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen (teksten en beelden) welke op de website worden getoond. Noch is Insitewebdesign aansprakelijk voor de links die op een website worden aangebracht. De opdrachtgever zal zelf ervoor zorgen dat hij over de nodige toestemmingen en rechten beschikt om links te plaatsen naar externe websites.

5. De inhoud van de gegevensverspreiding en publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Insitewebdesign wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.

6. De opdrachtgever zal ten allen tijde Insitewebdesign vrijwaren voor elke vordering in hoofdsom, interesten en kosten aangaande zaken waarvoor hij zelf moet instaan.

Overdracht van rechten en plichten
Insite webdesign noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Diversen
1. Insitewebdesign zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken tenzij dit door een wettelijke bepaling wordt vereist.

2. De identiteitsgegevens van de opdrachtgever worden bewaard in een database van Insitewebdesign. De opdrachtgever is daarom verplicht om ten allen tijde eventuele wijzigingen in deze gegevens schriftelijk door te geven aan Insitewebdesign maar heeft tegelijkertijd het recht om aan Insitewebedesign de verwijdering ervan te vragen.

3. De opdrachtgever geeft door aanvaarding van deze voorwaarden de toestemming tot het gebruik en de mededeling van zijn identiteitsgegevens voor promotionele doeleinden op de eigen website van Insitewebdesign.

4. Insite webedesign is vrij om voor promotionele doeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij anders werd overeengekomen.

In geval van geschil
1. indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen de opdrachtgeven en Insitewebdesign in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen op te maken.

2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing en zal in geval van geschil enkel de rechtbank van Antwerpen bevoegd zijn.

3. In geval van geschil omtrent de opzeg of uitvoering van een opdracht, dan wel de inhoud van deze voorwaarden of enige andere hiermee gelieerde onderwerpen, met uitsluiting van de bepalingen omtrent de betalingen van onbetwiste facturen, verbinden beide partijen zich ertoe om vooraleer enige gerechtelijke actie te ondernemen, een beroep te doen op bemiddeling door een erkend bemiddelaar en dit op straffe van ontvankelijkheid.

*****

Terug